The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
This work is licensed under the Creative Common Attribution 4.0 international Licence. Project: cook.org – Organic Cooks in Public Settings

Bio do škôl - nástroje

 

 

V rámci projektu Cook.org spolupracovalo partnerstvo 6 organizácií z piatich krajín EU na vytvorení niekoľkých výstupov s cieľom podpory zavádzania udržateľnejších postupov a sezónnych, čerstvých i biopotravín do verejných kuchýň a školských jedální. Medzi výstupy projektu – nástroje pre uskutočnenie zmeny - patria učebné osnovy, online receptová aplikácia „RecipeAPP“ a príručka:

  • Učebné osnovy  - materiál pre doplnkovú kvalifikáciu bio kuchárov vo verejných jedálňach, vychádzajúci z ECVET štandardov, s cieľom umožniť výmenu skúseností či zručností a podporiť mobilitu v európskom kontexte.
  • Recipe App  - online nástroj pre udržateľné varenie s možnosťou výpočtu percentuálneho podielu bio, sezónnych a lokálnych potravín v jedlách pripravovaných vo verejných kuchyniach.
  • Príručka - Udržateľné verejné stravovanie s najdôležitejšími informáciami pre zavádzanie biopotravín do zariadení verejného stravovania. Manuál pomôže manažérom verejných kuchýň v procese konverzie na udržateľnejšie varenie.