The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
This work is licensed under the Creative Common Attribution 4.0 international Licence. Project: cook.org – Organic Cooks in Public Settings

Príručka

Príručka Bio kuchári vo verejnom stravovaní  obsahuje teoretickú časť a osvedčené postupy z praxe pri prechode na udržateľné jedálne prostredníctvom zavádzania bio, sezónnych a regionálnych potravín. Príručka poskytuje základné informácie, týkajúce sa legislatívnych aj praktických otázok zariadení spoločného stravovania: 

  • Právny rámec zavádzania bio a miestnych potravín v oblasti verejného stravovania;
  • Certifikácia bio jedální v rôznych krajinách;
  • Ako organizovať lokálny zásobovací reťazec;
  • Ako si poradiť s otázkou cien potravín, aby boli jedlá s bio a lokálnymi surovinami cenovo dostupné;
  • Organizácia jedálneho lístka s cieľom minimalizovať potravinový odpad
  • Zabezpečenie príjemného sociálneho prostredia v jedálni;
  • Vzdelávanie v oblasti zdravej výživy a udržateľného stravovania;
  • Tipy pre vhodnú komunikáciu ohľadne pridanej hodnoty udržateľných kuchýň; a to interne aj externe. 

 

Príručka navrhuje praktické príklady na prekonanie prekážok v používaní regionálnych a sezónnych biopotravín vo verejnom prostredí. Rieši tiež problémy vznikajúce počas procesu konverzie a navrhuje možné riešenia.

Príručka obsahuje aj súbor užitočných príkladov dobrej praxe v rámci EU, zameraných na uľahčenie premeny konvenčných jedální na udržateľné (s využívaním bio a lokálnych potravín).

Príručka sa môže tiež použiť ako základ pre vzdelávacie aktivity a ako nástroj šírenia informácií pre príslušné zainteresované strany a cieľové skupiny ako sú kuchári, vedúce jedální, lídri v oblasti verejného stravovania, politici, učitelia a pedagógovia, poradné združenia a spotrebitelia.

Príručka obsahuje priame odkazy na webové stránky a dokumenty na tému udržateľného stravovania, ktoré sú k dispozícii online (v národných jazykoch krajín zapojených do projektu).